บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด

บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ทำการติดตั้ง ระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) สำหรับคุมการเข้าออกประตูพร้อมลงบันทึกเวลาการทำงานTime Attendance  ของพนักงานโดยช้เครื่องรุ่น Warp3GV จำนวน 1 เครื่อง

บรษท สยามแผนเหลกวลาส

บริษัท ที แอนด์ วี เปเปอร์ จำกัด

บริษัท ที แอนด์ วี เปเปอร์ จำกัด ได้เลือกใช้ บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FingerScan) สำหรับลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160 จำนวน 1 เครื่อง

บรษท พแอนดวเปปเปอร1     

บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด

บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Time Attendance โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger scan) ไว้สำหรับลงเวลาการทำงานของพนักงานจำนวน 1 เครื่องยี่ห้อ HIP  รุ่น CM-160

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ fingerscan  เพื่อควบคุมการเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน รุ่น Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท พาวเวอร์ปั๊ม จำกัด

บริษัท พาวเวอร์ปั๊ม จำกัด ได้เลือกใช้งานจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่อง อ่านการ์ด ด้วยรุ่น  BF-870 สำหรับควบคุมการเข้าออกประตู Access Control และบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน จำนวน 2 ประตูRFID 

บริษัท ปัทมสกุล จำกัด

บริษัท ปัทมสกุล จำกัด ได้เลือกการใช้งานจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Time Attendance เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan สำหรับบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ฮาร์ดคอร์ สเก๊ต จำกัด

บริษัท ฮาร์ดคอร์ สเก๊ต จำกัด ได้เลือกการใช้งานจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Time Attendance สำหรับลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ด้วยลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้งานจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FingerScan) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู(Door Lock) ของสำนักงาน ใช้เครื่องยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ราเบกซ์(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ราเบกซ์(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อลงเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance และควบคุมการเปิดประตู (Door Lock) ยี่ห้อ HIP จำนวน 1 ประตู และเลือกติดตั้งระับบ RFID เครื่องอ่านการ์ด ไว้สำหรับคุมการเข้าออกประตูเพียงอย่างเดียว เลือกใช้เครื่องยี่ห้อ Soyal รุ่น 721HV3 จำนวน 2 ประตู

บริษัท เอชเอ็มเอช ครีเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เอชเอ็มเอช ครีเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control เลือกใช้เครื่องอ่านการ์ด เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)  พร้อมลงบันทึกเวลาการทำงาน ( Time Attendance) ของพนักงาน ด้วยเครื่อง  BF-870 เป็นตัว Controll พร้อมคุมระบบด้วยการติดหัวอ่านการ์ด BF-603 จำนวน 8 ประตู

วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger scan  สำหรับลงเวลาการทำงาน Time Attendance ของบุคลากรภายในวัด จำนวน 1 เครื่อง และใช้เครื่องอ่านการ์ด (RFID) สำหรับควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ศูนย์สัมนาจำนวน 15 เครื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำการติดตั้งระบบบันทึกลงเวลาพนักงานจำนวน 4 เครื่อง เพื่อตัดปัญหาการลงเวลาแทนกันโดยใช้กับพนักงานในวัดกว่าพันคน

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมเอเชีย) ได้เลือกใช้บริการจาก ICT Smart ติดตั้งเครื่องอ่านการ์ด( RFID) เพื่อ ไว้สำหรับควบคุมการเข้าออก Access Controlและลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน ที่โรงแรงเอเชีย จำนวน 4 เครื่อง รุ่น Warp3

 

บริษัท ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Time Attendance เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน แทนเครื่องตอกบัตร ใช้เครื่องยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเปิดปิดประตูโดยใช้เครื่อง อ่านการ์ด รุ่น  Soyal ar-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan)  สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน(Time Attendance)  รุ่น  Warp 3GV ของพนักงาน จำนวน 4 เครื่อง

 

บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จำกัด

บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อค จำกัด ได้เลือกใช้บริการ จากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ติดตั้งระบบTime Attendance เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน ของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ(Fingerscan)  รุ่น  Warp3GUV จำนวน 1 เครื่อง

HEXA COLOR (THAILAND) LTD.

HEXA COLOR (THAILAND) LTD. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท เพื่อติดตั้งระบบ Time Attendance ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  (Fingerscan)  สำหรับบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน รุ่น  Warp 3GV จำนวน 1 เครื่อง

 

บริษัท เอ็ท เอ็กส์ จำกัด

บริษัท เอ็ท เอ็กซ์ จำกัด ได้เลือกบริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ด้วยลายนิ้วมือ (Fingerscan) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door lock) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท บีทีจี ฟีดมิลล์ จำกัด

บริษัท บีทีจี ฟีดมิลล์ จำกัด ในเครื่อเบทาโกร ได้เลือกใช้บริการจากทางบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ติดตั้งระบบ Time Attendance ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (fingerscan)  เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ยี่ห้อ WarpX รุ่น  Warp3GV จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท แซททิสไฟ ออล จำกัด

บริษัท แซททิสไฟ ออล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control โดยเลือกใช้เครื่องอ่านการ์ด (Proximity Card) รุ่นSoyal AR-727HV3 จำนวน 2 เครื่องบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(FingerScan)เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) และบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance) ของพนักงาน รุ่น  Warp3GV จำนวน 2 เครื่อง

 

บริษัท อินท์คอมเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท อินท์คอมเทคโนโลยี จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control & Time Attendance ด้วยลายนิ้วมือ (Finger Scan) สำหรับควบคุมการเข้าออก (Door Lock) และลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-702S จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เจียเม้ง จำกัด

บริษัท เจียเม้ง จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบ Access Control & Time Attendance ใช้เครื่องอ่านบัตร (Proximity) ของ ไอซีทีสมาร์ท เพื่อบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกประตู ( Door Lock) ของพนักงานยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 4 เครื่อง

บริษัท เอ็น .วาย.เค.ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็น.วาย.เค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจากทาง ไอซีทีสมาร์ท เพื่อทำการติดตั้งระบบ Access Control โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) สำหรับควบคุมการเข้าออกของพนักงานยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1  จำนวน 4 เครื่อง

 

บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ใช้เครื่องอ่านบััตร (Proximity Card) สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance) ของพนักงานยี่ห้อ HIP รุ่น CM-300

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) และบัตร (RFID) ของทางไอซีทีสมาร์ท เพื่อทำการควบคุมการเปิดประตู (Access Control)  ของห้อง IT ติดตั้งเครื่อง  T10 จำนวน 1 ชุด

 

 

บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด

บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo 1 เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ของพนักงาน จำนวน 2 เครื่่อง 

บริษัท ร้อยเอ็ดมิตซู จำกัด

บริษัท ร้อยเอ็ดมิตซู จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลา Time Attendance การทำงานของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท อาร์.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท จำกัด

บริษัท อาร์.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลา Time Attendance  การทำงานของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ ( Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-702S

บริษัท เอเซียมิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอเซียมิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ( Door Lock) ด้วยลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1 จำนวน 500 ลายนิ้วมือ พร้อมทั้งเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มอีก จำนวน 4 จุด

บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด

ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ อินเตอร์คอม (Intercom)  จำนวน 1 ชุด

บริษัท ระยอง บรุคไซด์ จำกัด

บริษัท ระยอง บรุคไซด์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลาการ Time Attendance  เข้าออกของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ Hip รุ่น  Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท โครโนส ริชาร์ดสัน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โครโนส ริชาร์ดสัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan ) เพื่อบันทึกการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิคการทอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิคการทอ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานด้วยเครื่องอ่านการ์ด (Proximity)  ยี่ห้อ HIP รุ่น C-100 จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่จังหวัดสมุทรสาคร

CANADOIL PIPE LTD.

CANADOIL PIPE LTD. ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านการ์ด ( Proximity card) เพื่อลงเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ใช้เครื่องยี่ห้อ HIP รุ่น CM-300 ติดตั้งไซค์งานจังหวัดระยอง แล้วได้ติดกล้องวงจรปิด IP Camera จำนวน 5 จุด เพิ่ม

CANADOIL COATING LTD.

CANADOIL COATING LTD. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านการ์ด(Proximity Card) เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน ( Time Atten Dance) ของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น Cm - 300 จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งไซค์งานจังหวัด ระยอง

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

มือถือ : 086 368-2357, 086 368-2358

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left