บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

การใช้งานโปรแกรม Biostar2

วิธีการเพิ่ม User Group

 

1.คลิกขวาที่ All User จากนั้นเลือก Add User Group

หมายเหตุ: สามารถสร้างระดับ User Group ได้สูงสุด 8 ระดับและสามารถใส่ชื่อ User Group ได้สูงสุด 48 ตัวอักษร  

 

1

 

2.ใส่ชื่อ Group

2

 

วิธีการเพิ่มพนักงานเข้า User group

 

1.คลิกเลือกพนักงานที่ต้องการเปลี่ยน Group

5

 

2. คลิกเลือกที่หัวข้อ Group แล้วเลือก group ที่ต้องการเปลี่ยน

6

 

เลือก group เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่ม Apply

 

7

 

โปรแกรมแสดงรายละเอียดการเปลี่ยน user group ของพนักงาน

8

 

 

 

 

วิธีการแก้ไขชื่อ User group

 

1.คลิกขวาที่รายชื่อ group เลือก Rename User group

3

 

วิธีการลบ User group

 

คลิกขวาเลือก Group ที่ต้องการลบ จากนั้นกด Delete User Group

หมายเหตุ: จะสามารถลบ Group ได้นั้นจะต้องไม่มีผู้ใช้งานอยู่ใน group ที่ดำเนินการลบ

4

 

 

 

 

1.เลือกพนักงานที่ต้องการลบออกจากระบบจากนั้นกดปุ่ม Delete User 

1

 

2.ระบบจะแสดงหน้าเมนู popup ยืนยันการลบ User ขึ้นมาหากยื่นยันการลบพนักงานให้กดปุ่ม Yes

2

 

3.พนักงานถูกลบออกจากโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

3

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัวอย่างข้อมูลเพือ Import user

 

1.เลือกพนักงานในระบบโดยการกดเครื่องหมาย ถูก ที่หน้ารายชื่อจากนั้นกดปุ่มเมนู รูปไข่ปลา แล้วเลือกที่หัวข้อ CSV Export เพือนำตัวอย่างไฟล์มาทำข้อมูลพนักงาน

1

 

2.เลือกที่อยู่ไฟล์ที่ใช้ในการทำข้อมูลพนักงาน

2

 

3.ตัวอย่างรายละเอียดการนำเข้าข้อมูล

11

คอลัมน์ A = User_id รหัสพนักงาน     คอลัมน์ B = name ชื่อพนักงาน

คอลัมน์ C = Phone หมายเลขโทรศัพท์     คอลัมน์ D = email

คอลัมน์ E = user_group กลุ่มของพนักงาน     คอลัมน์ F = start_datetime วันที่เริ่มทำงาน

คอลัมน์ G = expiry_datetime วันสิ้นสุดการทำงาน     คอลัมน์ H = csn หมายเลขบัตร

หมายเหตุ: คอลัมน์ สำคัญที่จำเป้นจะต้องใส่คือ คอลัมน์ User_id

 

ขั้นตอนที่ 2 ทำรายละเอียดนำเข้าข้อมูล

 

ตัวอย่าง เพิ่มพนักงาน 5 คน

3

 

เพิ่มพนักงานแล้วเสร็จ 5 คน

4

 

ขั้นตอนที่ 3 การนำเข้าข้อมูล

 

1.เลือกเมนู CSV Import เพือนำเข้าข้อมูลพนักงาน

5

 

2.เลือกไฟล์ที่ดำเนินการใส่รายละเอียดพนักงานเรียบร้อยแล้ว

6

 

3.กดปุ่ม Next เพือดำนเนิการนำเข้าข้อมูลพนักงานเข้าระบบ

7

 

4.เลือกตำแหน่งคอลัมน์ในการนำเข้าในตรงกันตามไฟล์ CSV (ซึ่งค่า Default ค่าคอลัมน์ จะตรงกับตัวไฟล์ที่ Export จากระบบ)

8

กรณีข้อมูลเก่าไม่มีการแก้ไขให้เลือกหัวข้อ Preserve data เพือเก็บลักษาข้อมูลเดิมไว้

แต่หากมีการแก้ไขข้อพนักงานมูลเดิมตอนนำเข้าจะต้องเลือกเป็น Overwrite

จากตัวอย่างมีการแก้ไขข้อมูลจึงเลือกเป็น Overwrite

 

5.โปรแกรมแสดงการนำเข้าข้อมูลแล้วเสร็จ

9

 

6.โปรแกรมแสดงรายชื่อพนักงานที่ดำนเนิการ Import จากไฟล์ CSV

10

 

 

 

 

 

 

1.เลือกพนักงานที่ต้องการระงับการใช้งาน

1

 

2.ในหัวข้อ Status จาก Active ให้กด 1 ครั้ง เมนูจะเปลี่ยนเป็น Inactive 

2

 

จากนั้นกดที่ Apply

3

 

4.Status ของพนักงานจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็น Inactive (ระงับสิทธิ์การใช้งาน)

4

 

1. เลือกเมนู User > Add User เพือดำเนินการเพิ่มพนักงานเข้าเครื่องสแกน

1

 

2.โปรแกรมจะปรากฏเมนูให้ใส่รายละเอียดพนักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนคือ 

 

2.1 ส่วนรายละเอียดพนักงาน

2

 

2.2 ส่วนของมูลที่ใช้ระบุตัวตนพนักงาน เช่น รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ , ใบหน้า , Card RFID

3

 

ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดพนักงาน

4

 

วิธีการเพิ่ม Card เข้าระบบ

1.เลือกเมนู '+ Card' เพือใส่รายละเอียดบัตร

5

 

2.โปรแกรมจะแสดงหน้าเมนู Enroll Card เพือลงทะเบียนบัตรในกับพนักงานโดยการเลือกที่เมนู Registration Option > Enter Manually

6

 

3.ใส่หมายเลขบัตร เช่น '123456789' จากนั้นกด Enroll

7

 

4.โปรแแกรมแสดงหน้าจอหลังจากเพิ่มบัตรเข้าระบบจากนั้นกดที่ปุ่ม Apply เพือยืนยันการเพิ่มพนักงานเข้าระบบเครื่องสแกน

8

 

5.เพิ่มพนักงานเข้าระบบเรียบร้อย

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

  1. Overview แสดงสถานะการเกิด Evant ต่างๆของระบบ เช่น ประตูเปิดค้าง,ไม่มีสิทธิ์การเข้าประตู,ประตูถูกเปิดแบบไม่ปกติ
  2. Usage แสดงรายละเอียดของพนักงาน
  3. Alarm Monitor หน้าจอแสดงการแจ้งเตือน
  4. Notice แจ้งรายละเอียดการ อัพเดทโปรแกรม
  5. Alert List  รายการ การแจ้งเตือน

1. ดับเบิ้ลคลิกตัวติดตั้งโปรแกรม Biostar2.exe 

1

 2.เลือกภาษาแล้วกดปุ่ม Ok

2 

3.เลือกหัวข้อ I accept the agreement กด Next เพือดำเนินการติดตั้งโปรแกรม

3 

4.ใส่รหัสผ่านสำหรับใช้ login เข้าใช้งานโปรแกรม (ใส่ตัวเลขผสมกับตัวอักขระ)

4

 

5.เลือก Express installation กด Next

5

 

6.ใส่รหัสผ่านสำหรับเข้า login ฐานข้อมูล MariaDB  (ใส่ตัวเลขผสมกับตัวอักขระ)

6

 

7.เลือกตำแหน่งติดตั้งโปรแกรม กด Next

7

 

8.ตั้งค่า Port การเชื่อมต่อ Software (กรณี Port 443 ถูกใช้งานอยู่แล้วให้แก้ไขเป็น Port 450 แทน) กด Next

8

 

9.ยืนยันการติดตั้ง Software กดปุ่ม Next

9

 

10.กด Next เพือเริ่มติดตั้งโปรแกรม

10

 

11.รอติดตั้งโปรแกรม

11

 

12.หน้าจอ แสดงการสร้างฐานข้อมูล รอจนกว่าจะหายไปเองห้ามปิด

12

 

13.ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยกด Finish

13

 

 

หากสถานะDeviceปกติ จะสามาถเช็คได้ทั้ง2รูปแบบ คือ

1.  สถานะจากภายในโปรแกรมBioStar 2 ที่ช่อง Device Status จะขึ้นเป็น Normal

bio1

2. สถานะที่หน้าจอเครื่อง Device จะขึ้นสัญลักษณ์แบบในรูป วงกลม 3 วง คือสถานะสาย LAN ปกติ และรูปดาวตัว S คือ การเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Server ปกติ

bio23. หากรูปดาวตัว S หาย แบบในรูปให้กลับมาเช็คที่ Program BioStar2 ว่าสถานะเครื่องเป็นอย่างไร หากสถานะขึ้นปกติจะต้องกลับไปดูที่หน้าจอเครื่องDevice ที่เมนู Network/Server ว่าตั้งค่าถูกไหม

bio3

4.หากสถานะใน Program BioStar2 ที่ Device Disconnect แบบในภาพ ให้ทำการเช็คโดยการ Ping IP Device เช่น Ping 192.168.1.201 เพื่อตรวจสอบว่าพบหรือไม่ หากไม่พบ แสดงว่าเกิดปัญหาที่สาย LAN หรือ IP Device มีการเปลี่ยนแปลง  ให้ทำการเช็คที่หน้าเครื่องก่อน ที่ Device / Network ว่า IPถูกหรือไม่

bio4

bio5

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger